Presidència

Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia
Consellera del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidència

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño
Tinenta d’Alcalde de Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona

Vocals

Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet
Secretària General del Departament de Drets Socials

Sra. Anna Figueras i Ibáñez
Secretària d’Afers Socials i Famílies

Sr. Alexis Serra i Rovira
Secretari d'Infància, Adolescència i Joventut

Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvé
Director General de Prestacions Socials

Sr. Josep Maria Forné
Director General de Serveis Socials

Sra. Laia Claverol Torres
Gerenta de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Sra. Lidia García Chicano
Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials

Sra. Sònia Fuertes Ledesma
Comissionada d’Acció Social

Sra. Maria Eva Beas Cruz
Secretària del Consell de Govern

 

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord amb l’article 10 del decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, és part de l’estructura del mateix com a òrgan superior del Consorci. Es compon de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3 en representació de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats lliurement. La informació més detallada sobre les funcions d'aquest òrgan es pot trobar als Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Cal sol·licitar cita prèvia