Dret d’Accés a la Informació Pública

Els ciutadans que tinguin la voluntat d’exercir el seu Dret d’Accés a la Informació Pública poden fer-ho a través de Govern obert gencat.

La comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan col·legiat adscrit a la Generalitat competent en matèria de transparència que vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Organització

PRESENTACIÓ DEL CONSORCI

 

PERSONAL DIRECTIU

El personal directiu del Consorci del qual s'ha de publicar la informació indicada a la LTAIPBG està format únicament per la persona que ocupa el càrrec de gerent, podeu consultar-ne la següent informació:

Les persones als capdavant de les direccions de cada servei no tenen càrrecs catalogats com a personal directiu però es pot consultar la informació sobre la seva trajectòria professional en l'apartat "Equip directiu".

 

EMPLEADES PÚBLIQUES

Ocupació pública

a) Nombre d'efectius: aquesta informació es pot consultar en el següent enllaç i al Banc de Dades d'Ocupació Pública

b) Plantilla de personal

c) Retribucions: en el següent enllaç consultar les taules de retribucions anuals dels empleats públics, al personal del Consorci li és d'aplicació la taula salarial del Personal laboral del VI Conveni únic

d) Indemnitzacions

e) Dietes: D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència.

 

Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

 

Acció i representació sindical

a) Acords, pactes i convenis en matèria de personal:

b) Representació sindical:

 

Processos de selecció i promoció professional

 

Formació

 

Igualtat

 

ÈTICA

Codis de conducta

 

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

 

BONA ADMINISTRACIÓ

Catàleg de serveis

Economia i finances

PRESSUPOST

Pressupost aprovat

 

Bases d'execució

 

Estat d'execució del pressupost

 

Liquidació del pressupost

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aquesta informació es pot consultar a l’apartat d’Anàlisi de les finances públiques del portal Govern obert gencat.

 

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals

 

Informes d'auditoria de comptes

 

Informes de fiscalització d’òrgans de control extern

 

PATRIMONI

Patrimoni del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Gestió patrimonial

Negocis jurídics patrimonials: el Consorci no ha portat a terme cap negoci jurídic en els darrers cinc anys ni n'hi ha cap en tramitació

 

SUBVENCIONS I AJUTS

El Consorci no atorga cap ajut ni subvenció

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. 

La informació i documentació sobre els processos de contractació en curs la podeu consultar al Perfil del contractant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Informació addicional:

 

CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Convenis de col·laboració vigents:

Línies d'actuació

PLANS I PROGRAMES D'ACTUACIÓ

 

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ PÚBLICA

 

MEMÒRIES D'ACTIVITAT

 

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

El Consorci no ha desplegat cap campanya de publicitat institucional ni en els anteriors exercicis ni en el present.

 

DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS

 Publicacions del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Documentació de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona

Memòries d'activitat:

 

Documentació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Procediments i actuacions jurídiques

NORMATIVA

Normativa que fa referència a la creació del Consorci:

 

Normativa sobre els traspassos de gestió de serveis socials al Consorci:

 

Normativa sectorial:

 

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES

La informació sobre els següents temes la podeu consultar al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya:

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia